Reparació de juntes

Reparació tècnica de paviments industrials de formigó amb trencaments i degradació en juntes, esquerdes i pegats, amb la utilització dels materials idonis. Aquest mètode és ideal per a soleres amb un intens servei rodat, especialment el sector immologístic.

Les reparacions són transitables immediatament, just després de fer la reparació.

Tots els nostres treballs estan garantits.

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

Reparació de juntes de dilatació en paviments de formigó

L'arranjament definitiu de les juntes de dilatació i esquerdes al formigó

Un dels elements més vulnerables dels paviments industrials de formigó i que causen els majors problemes de manteniment als responsables de les instal·lacions logístiques i industrials són les juntes. És molt corrent trobar-se amb juntes escampades o que presenten un petit esglaó, o que es mouen al pas dels vehicles. Les juntes produeixen una discontinuïtat a la llosa de formigó i la manca de connexió dels panells a banda i banda de la junta produeix una pèrdua de la transferència de càrrega (de l'esforç tallant) i fa que els panells contigus no contribueixin a suportar les càrregues sotmeses als panells propis. Aquesta pèrdua de la transferència de càrrega passa tant a les juntes de construcció com a les de retracció i és la causant del dany a les juntes.

Per aquesta raó, el pas continuat de trilaterals, apiladors i transpaletes sobre el paviment, especialment quan les rodes són massisses, produeixen un cop sec que aguditza aquests desperfectes, accentuant-se en zones d'alt trànsit com en passadissos, platges i molls i passos de portes .

El gran avantatge d'aquest sistema de reparació és que les zones reparades són transitables immediatament sense necessitat de llargues esperes perquè el material assoleixi la resistència. Sense demores, sense bloquejos, sense interferències… Tan bon punt l'operari acaba la reparació, aquesta es pot reobrir al trànsit immediatament amb total garantia de resistència mecànica, per la qual cosa no s'interromp el ritme d'activitat.

Sol·liciti el seu pressupost

Assessorament personalitzat sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

SOL·LICITAR PRESSUPOST


Reparacions transitables immediatament. Fins i tot amb els carretons elevadors actuals més pesats, just després d'acabar la reparació.

Propietats de la reparació de juntes

 • Reparacions sense pols.
 • Reparació reoberta al trànsit immediatament. No interrompeu el ritme d'activitat normal del vostre magatzem.
 • Suporten un trànsit rodat molt intens. Són molt resistents i se segueixen mantenint perfectes fins i tot després de diversos anys de servei intens.
 • Minimització del cost crònic de manteniment del paviment i equips, generant un important estalvi en rodes i transmissions dels carretons elevadors.
 • Estabilització de lloses per recuperar la transferència de càrregues dorigen i minimitzar la deflexió.
 • Excel·lent adhesivitat a les vores.
 • Permet el lliure moviment horitzontal.
 • Bona estètica final de la zona reparada.
 • Materials innovadors de darrera generació.
 • Disminució de la contaminació acústica.
 • Reducció de baixes laborals dels carretillers per molèsties als canells i en lumbars causades per la reiteració d'impactes.

Aplicacions de la reparació de juntes

 • Ideal per a reparació de paviments industrials d'instal·lacions logístiques, especialment a zones de passadissos, molls i platges d'expedició. Màxima eficàcia sense interferir amb la seva operativa.
 • Reparació de paviments de magatzems de qualsevol sector industrial amb trànsit rodat intens.
 • Reparació de terres de cambres frigorífiques amb temperatura positiva o negativa.
 • Reparació de juntes, esquerdes i fissures, passos de porta, pegats, estabilització de lloses, enrasat d'escalonats, contorn molls de càrrega, arranjaments sòl filoguiat, arranjaments llaços magnètics, arranjament contorn arquetes, arranjaments guies corredisses...

​​Reparacions ultraràpides, sense aturar la producció, duradores i sense pols.

Més de 25 anys d'experiència reparant paviments industrials. Reparacions garantides.

FAQ's sobrereparació de juntes

Formació de juntes al formigó

Formació de juntes en paviments de formigó

El formigó s'expandeix i es contrau amb els canvis d'humitat i de temperatura. Les juntes són un pla de discontinuïtat o trencament disposat voluntàriament pel projectista al paviment de formigó amb una triple missió:

 • Situar emplaçaments adequats, aïllant el paviment d'elements o estructures fixes que hi pugui haver.
 • Donar una forma rectilínia a les fissures que inevitablement es produirien al paviment per efecte de les tensions originades per l'acció del trànsit i per fenòmens de contracció i lloament.
 • Permetre acomodar-se a les possibles deformacions que puguin produir-se al terreny.

Per tant, les juntes són esquerdes planificades prèviament, facilitant la creació de zones febles per a la inducció d'esquerdes de control, a més de garantir una adequada continuïtat quan finalitza la jornada de treball o es produeix una interrupció en les tasques de posada en obra.

De vegades les esquerdes irregulars són molt visuals estèticament però funcionalment no afecten la integritat del formigó.

Les esquerdes al formigó no es poden preveure completament, però poden ser controlades i minimitzades mitjançant juntes adequadament dissenyades. Per tant, la missió principal de les juntes és evitar la fissuració espontània i irregular per retracció, gradients tèrmics, dilatacions o interrupcions en les tasques de formigonat.

El formigó s'esquerda perquè:

 • L'espaiament màxim de les juntes ha de ser de 24 a 36 vegades el gruix de la llosa. A més, es recomana que l'espaiament de les juntes es limiti a un màxim de 4,5 metres.
 • Totes les pastilles han de ser quadres o de manera similar. La longitud no ha d'excedir 1,5 vegades l'amplada. Evitar les pastilles en forma de “L”.
 • Per a les juntes de contracció, la ranura de la junta ha de tenir una profunditat mínima de ¼ de l'espessor de la llosa, però mai menys de 25 mm. El trencament de les vores durant la serrada de les juntes està afectat per la resistència del formigó. Si les vores de la junta es trenquen durant la serrada, aquesta ha de ser endarrerit, però si es retarda massa es pot fer molt difícil i poden sorgir esquerdes descontrolades.

Secció tall de junt de contracció en un paviment de formigó

 • A edats primerenques, la majoria de les esquerdes són causades per canvis de temperatura o per la lleugera contracció que té lloc quan el formigó farga i endureix.
 • Les juntes atenuen les tensions de tracció, són fàcils de mantenir i són menys objectables que les esquerdes descontrolades i irregulars.
 1. Juntes de contracció: Aquest tipus de juntes permet el lliure moviment horitzontal de les lloses, a fi de disminuir fins a valors admissibles les tensions causades per les contraccions originades tant per fenòmens de retracció per assecat com per variacions tèrmiques. Pretenen crear plànols febles al formigó així com regular la ubicació d'esquerdes que es formaran com a resultat de canvis dimensionals.
 2. Juntes d'aïllament o expansió: Separen o aïllen les lloses d'altres parts de l'estructura, com ara parets, fonaments o columnes, etc. Permeten els moviments independents verticals i horitzontals entre les parts adjuntes de lestructura i ajuden a minimitzar les esquerdes quan aquests moviments són restringits.
 3. Juntes de construcció: Aquestes juntes divideixen el paviment en lloses executades en moments diferents. Són necessàries al final de la jornada de treball i en els casos en què no es faci un formigonat continu. A les lloses poden ser dissenyades per permetre el moviment i/o transferir càrregues. La ubicació de les juntes de construcció ha de ser planificada.

Actualment hi ha diverses causes que esdevenen els llavis de les juntes o esquerdes:

 • El trànsit rodat de carretons pesats amb rodes massisses per un ús corrent.
 • L'arrossegament de les pales dels carretons contra el paviment en circular (mala praxi).
 • L'arrossegament de palets amb els carretons pel paviment sense ser aixecats. (mala praxi)
 • Per defectes estructurals com l'aparició d'esquerdes (poc dimensionat del paviment, enfonsaments per assentaments, guerxes…)

La reparació de juntes és un procés de recuperació del paviment que cal fer de forma periòdica. No hi ha un temps concret pel qual guiar-se a l'hora de dur a terme la reparació de juntes de dilatació perquè depèn de diversos factors. Entre ells:

 • El material utilitzat per al paviment: El formigó, en el cas dels terres industrials.
 • La freqüència dús del paviment: La qual pot abastar diversos graus. Des d'un ús normal a un d'intens o elevat.
 • L'ús del paviment: Cal assenyalar amb quina finalitat sutilitza el sòl, quines càrregues ha de suportar i els requeriments necessaris de lobra.

Un cop analitzats aquests aspectes, es pot determinar el nivell de desgast mitjà de les juntes de contracció i cada quant de temps cal fer una intervenció. És important recalcar que la reparació de juntes és un tipus d'actuació preventiva, és a dir, que habitualment es realitza abans que el paviment pateixi danys significatius i deterioraments severs, ja que l'aparició de fissures i esquerdes a terra no només afecta la també genera conseqüències sobre l'estat de la maquinària, la circulació del trànsit rodat, la salut dels operaris i la continuïtat en la producció empresarial.

Quan el paviment es troba en molt mal estat, a més de la reparació de juntes és habitual que s'hagi de fer una intervenció més gran, la qual asseguri una superfície amb una bona planimetria, de total seguretat i amb la màxima durabilitat possible. Alguns dels danys que poden representar aquesta situació són:

 • Fissures considerables a la lloseta de formigó
 • Abrasions i estrips profunds sobre la superfície
 • Balanceig de la lloseta de formigó per una subjecció insuficient amb el suport
 • Greus desnivells entre les llosetes pel desgast de les juntes de contracció

En fer la reparació de juntes de dilatació és possible recuperar les propietats inicials d'un paviment de formigó. Es garanteix una superfície contínua, amb una circulació de carretons fluïts i sense impactes que desestabilitzin les càrregues. S'incrementa la productivitat interna, les màquines no pateixen danys a rodaments i transmissions permetent estar més temps operatives i reduint costos de canvis continus de rodes. Els carretoners redueixen les baixes laborals per molèsties en lumbars i nines.

A més, a diferència de les reparacions generalistes, les reparacions tècniques realitzades per professionals minimitzen el cost crònic de reparació i manteniment dels paviments, resultant una inversió intel·ligent i molt rendible per a propietats i operadors pel fet que les reparacions realitzades estan garantides, de manera que el seu exercici i durabilitat són molt altes. Apostar per un professional que garanteixi la feina significa invertir sense riscos.

Dimensiones recomendables y máximas de las losas de un pavimento:
EspesorDistancia recomendableDistancia máxima
14 cm3,50 m4,00 m
16 cm3,75 m4,50 m
18 cm4,00 m5,00 m
20 cm4,25 m5,50 m
22 cm4,50 m6,00 m
24 cm4,75 m6,00 m

Sol·liciti la possibilitat de realitzar una mostra gratuïta

Comprovi l'eficàcia del nostre sistema. Minimitzi riscos per a una inversió segura.

Som conscients de com és d'important per als nostres clients realitzar inversions rendibles. És per això que, després de la visita d'un dels nostres tècnics a les seves instal·lacions, li ofereixi la possibilitat de realitzar una prova, gratuïta, i en funció de la dimensió i complexitat dels treballs de reparació de juntes que requereixi el seu paviment. D'aquesta manera, podrà constatar l'excel·lent rendiment de la prova durant el temps que consideri oportú.

De la mateixa manera, farem un estudi de les necessitats de reparació sense cost ni compromís per part seva.

Tan convençuts estem del nostre sistema de reparació de juntes i esquerdes al formigó, que sabem que no el defraudarà. Amb la mostra en servei i l'estudi a les mans, aviat comprovarà que és una inversió intel·ligent. Reparant el paviment amb el nostre sistema, és a dir, el sistema més resistent i durador del mercat, veurà que no només aconseguirà reduir considerablement la despesa que li comportaria la reincidència en futures reparacions, sinó que també veurà reduïts els costos de manteniment dels vehicles de manipulació de mercaderies, els rodaments i transmissions de les quals pateixen danys causats pels impactes reiterats sobre els desperfectes del paviment.

Projectes relacionats

Veure tots els projectes

Reparació d'un paviment de formigó per a una nau

Reparació d'un paviment de formigó: Mantenint l'eficiència i la seguretat a Zeller Plastik España.


VEURE PROJECTE

Reparació d'un paviment de formigó a Llinars del Vallès

Reparació d'un paviment de formigó remolinat amb una posada en servei immediata per a una empresa del sector tèxtil.


VEURE PROJECTE


Serveis complementaris

Veure tots els serveis

Paviments relacionats

Veure tots els paviments

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

​ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​INTERVENCIONS RÀPIDES

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè vostè se centri exclusivament en la seva productivitat.

QUALITAT GARANTITZADA

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per l'organisme independent Bureau Veritas.