Senyalització industrial

Pintat de senyalització de llarga durada de sòls en naus industrials per marcar i distingir zones, mitjançant sistemes especialment formulats per a la senyalització de superfícies exposades al trànsit de vehicles i per als vianants per a zones de producció i magatzems.

Reproduïm el pintat de qualsevol tipus de layout per adaptar-lo a les necessitats particulars de cada client: Línies contínues i discontínues, passadissos de vianants, carrers de rodolament, passos de zebra, fletxes, ratlles, numeració i lletres, iconografia, senyals de trànsit horitzontals, àrees específiques d'amuntegament, zona de trànsit de carretons, zones perilloses, d'evacuació, d'extinció d'incendis...

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

Senyalització industrial de llarga durada i de ràpid assecat.

Una bona senyalització és determinant

Una senyalització correcta en un paviment constitueix un element essencial en la indústria, ja que permet delimitar itineraris, àrees o advertir de perills d'una manera molt visual. Normalment es duu a terme amb pintura especial a base de resines de poliuretà o epoxi, que es caracteritza per tenir una gran resistència al desgast per fricció. Assequen força ràpid, cosa que permet pintar grans superfícies sense tancar el recinte. Solen emprar-se per delimitar espais amb línies, advertir de zones perilloses que per seguretat requereixin ser alertades visualment com la distinció per seguretat de zones de trànsit rodat de vehicles a les vianants, l'existència de canvis de nivell, escales, aparcaments, àrees de producció entre altres.

L'ideal hauria de ser que els centres de treball disposessin el mateix criteri de senyalització a totes les seves àrees, permetent que fos interpretada de la mateixa manera en qualsevol punt en què es trobin el personal, encara que internament hi hagi maneres diferents de funcionament segons quines siguin les necessitats particulars de producció. Tot això és necessari per garantir que la feina es desenvolupa en condicions òptimes de seguretat i ordre. Per això, una senyalització correcta fa que la mercaderia estigui disposada en cada moment a l'àrea específica que li correspon.

Prestem assessorament per a l'execució dels treballs de definició i disseny de senyalitzacions segures per a mercaderies i itineraris de vianants i vehicles de manipulació de mercaderies. Presa de dades in situ, replanteig per a la resolució de punts singulars, definició de seccions, colors i amples de banda, iconografia a emprar, senyalització industrial d'acord amb la normativa específica d'aplicació seguint sempre les directrius establertes pel Servei de Prevenció.

Sol·liciti el seu pressupost

Assessorament personalitzat sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

SOL·LICITAR PRESSUPOST


Encara que la senyalització, per si mateixa, mai no elimini el risc, contribueix a reduir-lo.

Les senyalitzacions de seguretat són fonamentals per a la circulació segura de vianants i rodada mitjançant carretons elevadors. El vianant sempre ha d'estar protegit de possibles accidents com atropellaments ocasionats per carretons, per la qual cosa el trajecte ha de ser degudament senyalitzat.


Senyalització de seguretat i salut a la feina

Senyalització horitzontal en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada.

Elements de senyalització industrial

Reproduïm el pintat de qualsevol tipus de layout per adaptar-lo a les necessitats particulars de cada client:

 • Línies o bandes contínues i discontínues de delimitació o demarcació, per marcar els límits de les zones de treball o les àrees de trànsit.
 • Línies de delimitació
 • Carrers de rodament
 • Marques de terra: per indicar les àrees de trànsit de vianants, els límits de seguretat o les zones d'estacionament.
 • Passadissos de vianants
 • Passos de zebra
 • Fletxes, per indicar la direcció del trànsit o el flux de treball.
 • Números, per indicar la capacitat de càrrega de les prestatgeries o les zones d'emmagatzematge.
 • Lletres: per identificar els diferents productes o àrees específiques de treball.
 • Pictogrames o símbols gràfics per indicar les àrees designades per a diferents activitats, com ara emmagatzematge, càrrega i descàrrega, o zones de perill.
 • Senyals de trànsit horitzontals
 • Àrees específiques de recollida
 • Zona de trànsit de carretons
 • Passadissos d'evacuació
 • Punts d'extinció d'incendis
 • Senyals d'advertiment: per alertar sobre perills o zones de treball perilloses.
 • Símbols de seguretat: per indicar lequip de protecció personal requerit o les mesures de seguretat necessàries.

Quins acabats estètics es pot donar a la senyalització industrial?

Els acabats d'una senyalització de terra en un magatzem poden variar segons la necessitat i la preferència de cada empresa.

Alguns dels acabats més comuns són:

 1. Acabat mat: un acabat mat pot ajudar a reduir els reflexos i millorar la llegibilitat de la senyalització.
 2. Acabat brillant: un acabat brillant pot fer que la senyalització sigui més visible en àrees amb poca il·luminació.
 3. Acabat texturitzat: un acabat texturitzat pot proporcionar més adherència i resistència al lliscament en àrees d'alt trànsit.
 4. Acabat antilliscant: un acabat antilliscant pot ser utilitzat en àrees on es requereix una major resistència al lliscament, com a zones de càrrega i descàrrega o zones humides propenses a relliscar.

És important tenir en compte que els acabats han de ser seleccionats amb cura per garantir que la senyalització sigui visible, duradora i segura per als treballadors del magatzem.

El marcatge del sòl industrial es realitza amb un sistema de pintura de resines bicomponents d'alta resistència a l'abrasió i ràpid assecat amb una excel·lent adherència a qualsevol tipus de substrat com a formigó, resines antigues o aglomerat asfàltic. S'apliquen amb colors vistosos que contrastin amb el fons paviment perquè puguin ser fàcilment reconeixibles visualment.

FAQ's sobre senyalització industrial

Entre les actuacions a adoptar per part de l'empresari per garantir la seguretat i salut dels treballadors, hi ha la de la senyalització de seguretat i salut a la feina. És una mesura de prevenció i protecció, necessària quan els riscos no es puguin evitar o limitar suficientment a través de mitjans tècnics o organitzatius del treball. La senyalització es regula al Reial decret 485/1997 de 14 d'abril sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina, a fi d'homogeneïtzar les seves característiques, criteris, ús i permetre'n la interpretació correcta en qualsevol centre de treball, fins i tot per persones alienes al mateix.

La senyalització d'àrees industrials consisteix a utilitzar un sistema de signes visuals com a mecanisme d'ordre i control de riscs a les zones de treball. Entenem la senyalització com el conjunt d'estímuls que condicionen prèviament i davant de determinades circumstàncies, l'actuació del receptor.

D'altra banda, la necessitat de formar i informar els treballadors sobre el funcionament dels equips i la manera de procedir a cada situació és fonamental. Amb això, s'ha d'assegurar una prevenció correcta pel que fa a l'activitat laboral, però de vegades no és suficient per evitar riscos. Per aquesta raó, el compliment d'un codi de senyalització per al terra del magatzem en termes de seguretat beneficia tant els empleats com l'empresa. Per als empleats, es redueix el risc que es produeixin accidents que afectin la seva integritat i salut personal; i per al negoci, assegura un entorn de treball ordenat que té cura de les persones i els equips gràcies als quals es poden complir els objectius de negoci.

La senyalització és necessària en tota situació sobtada i inesperada que crea una situació de perill, i que requereix una intervenció immediata i eficaç adreçada a contrarestar aquest risc. La seva comesa és la de prevenir qualsevol incidència possible a les persones, a les instal·lacions, equips i productes que es trobin al centre de treball.

Perquè la senyalització del terra del magatzem, taller o de qualsevol altra indústria garanteixi la màxima eficàcia, els senyals del codi normatiu es poden classificar segons:

 • El dinamisme: Estàtiques o mòbils
 • La percepció: Visual, auditiva, tàctil o olfactiva
 • El color utilitzat
 • La mida
 • La ubicació
 • El tipus de senyal: Horitzontal o vertical

Propietats de les senyalitzacions de seguretat industrial

Els senyals del codi normatiu han de:

 • Atreure l'atenció dels treballadors a qui està destinat el missatge específic.
 • Advertir de la situació de risc que requereixi prendre mesures específiques.
 • Proporcionar informació o orientació sobre la localització i la identificació dels equips de protecció o mesures que s'hagin de prendre.
 • Conduir a una sola interpretació.
 • Ser clares per facilitar-ne la interpretació.
 • Ser factibles de complir-se a la pràctica.

El marcatge de sòls industrials compta amb una sèrie d'avantatges que pot aportar a llarg termini grans beneficis per a l'empresa:

 • Augmenta la seguretat: El seguiment d‟un codi normatiu ajuda a prevenir situacions de risc i possibles accidents laborals en zones perilloses. Com per exemple, en àrees on és necessari l'ús d'equip de protecció personal (EPP) o on hi ha un risc d'ensopegades, relliscades i caigudes, entre d'altres casos.
 • Ordena l'ambient: Delimitar les zones d'activitat ajuda a mantenir un ordre, recomanable sobretot en espais on hi ha una gran afluència de trànsit, ja sigui per a vianants o rodat. D'aquesta manera, s'incrementa l'eficiència en senyalitzar les àrees d'emmagatzematge de productes, les rutes de trànsit i les ubicacions d'equips i les eines reduint en conseqüència la congestió i els temps d'espera. Els treballadors poden trobar ràpidament allò que necessitin i moure's de manera més eficient per la nau o el magatzem.
 • Estalvia temps: En existir un codi clar i visible, els treballadors comprendran en tot moment la normativa, per la qual cosa estalviaran temps morts. Amb això s'eviten les confusions i els temps morts i s'incrementa la productivitat.
 • Compleix la llei: L'obligatorietat de fer una senyalització a l'àrea de treball evita possibles sancions i contribueix a mantenir un ambient de treball segur i saludable.

La senyalització de seguretat industrial és una manera de delimitar les diferents àrees de treball i de protegir els treballadors davant de possibles riscos. Tot i que no protegeix directament, adverteix de manera visual, clara i evident sobre la possibilitat de patir un accident en cas d'un ús incorrecte de les instal·lacions. Les senyalitzacions de seguretat industrial s'han d'aplicar únicament a les zones on hi hagi una probabilitat de patir algun tipus de risc, ja que l'excés d'ús de senyals podria confondre els empleats.

Identificar correctament les localitzacions on hi hagi perills o riscos potencials per a la seguretat permet delimitar espais de treball, vies de circulació i àrees d'emmagatzematge, evitant així patir possibles accidents durant l'activitat laboral. Com per exemple, les caigudes, els cops, els xocs i els atropellaments en fer desplaçaments d'un lloc a un altre del magatzem, els quals són algunes de les causes d'accident laboral més importants actualment.

Algunes de les aplicacions més comunes a la senyalització de paviments industrials són la indicació d'ubicacions on hi ha substàncies i productes perillosos, les sortides d'emergència, les zones amb obstacles i els llocs equipats amb sistemes contraincendis.

La senyalització d'àrees industrials es fa seguint la normativa vigent i d'acord amb els requeriments de cada client. La seva aplicació es duu a terme utilitzant pintures especials a base de resina, ja que tenen més resistència al desgast ia l'abrasió. Mitjançant lajuda duna màquina traçadora o dels motlles corresponents, es dibuixen les línies que hagin de delimitar làrea a senyalitzar.

Les pintures de resines que es fan servir en la senyalització horitzontal de naus industrials estan preparades per suportar el trànsit, ja sigui per a vianants o rodat. I a més, en aplicar-les amb un grau determinat de rugositat, compten amb propietats antilliscants, per la qual cosa ajuden a evitar caigudes, lliscaments i relliscades sobre el terra.

D'altra banda, en la senyalització d'àrees industrials també es fan servir adhesius antilliscants per marcar trams especials. Com per exemple, unes escales o espais que han de suportar l'acció de l'aigua, les temperatures altes i l'efecte de la intempèrie. Aquests elements s'apliquen habitualment en color groc i negre per advertir del risc de caigudes i ensopegades.

Per tal de garantir la màxima eficàcia de la senyalètica de seguretat industrial, és important que l'aplicació del color, la senyalització, la identificació i l'estat de conservació compleixi un manteniment periòdic. Les revisions han d'assegurar en tot moment la visibilitat i llegibilitat correcta dels diferents senyals utilitzats. Les quals deuen:

 • Poder ser observades i interpretades pels treballadors a qui estiguin destinades
 • No ser obstruïdes per altres elements
 • No veure compromesa la seva eficàcia per la saturació de senyals sobre prevenció de riscos laborals

Abans de fer la senyalització del terra d'un magatzem, per exemple, és recomanable seguir una sèrie de passos que garantiran l'efectivitat d'una bona senyalètica de seguretat industrial. No obstant això, tingueu en compte que a Unifort prestem l'assessorament que necessita per aconseguir la millor solució possible.

 1. Conèixer el marc legal vigent sobre senyalització de seguretat i salut a la feina.
 2. Avaluar la distribució i l'organització de l'espai de la nau per identificar possibles riscos.
 3. Escollir el tipus de senyalització de seguretat industrial segons el material utilitzat (pintura o cinta adhesiva), les característiques del paviment i la temporalitat del marcatge (temporal o permanent).
 4. Aplicar la senyalització del terra del magatzem a temperatura ambient i amb el paviment net i sec per facilitar-ne la fixació.
 5. Supervisar els mètodes i la freqüència de neteja que necessitarà la senyalització per conservar-se en bon estat.

El primer criteri a tenir en compte a l'hora de dur a terme la senyalització d'emergència o la senyalització de seguretat i salut en general, en un centre de treball, és que després d'efectuar la corresponent avaluació de riscos del centre i aplicar les accions requerides per eliminar-los o controlar-los, si els riscos no s'aconsegueixen eliminen, es procedirà a la seva senyalització com a mesura complementària a les anteriors. S'ha de tenir present en tot moment que un senyal només indica la situació o classe del risc que cal tenir present, per la qual cosa el risc no desapareix i per tant, la senyalització no pot ser considerada com una mesura que pot substituir les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva.

Projectes relacionats

Veure tots els projectes

Pintat del paviment en una nau a Cornellà de Llobregat

Pintat del paviment d'una nau industrial amb resina epoxi de color blau i gris.


VEURE PROJECTE

Paviments relacionats

Veure tots els paviments

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

​ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​INTERVENCIONS RÀPIDES

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè vostè se centri exclusivament en la seva productivitat.

QUALITAT GARANTITZADA

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per l'organisme independent Bureau Veritas.