Formigó remolinat

Paviments de formigó amb acabat remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries amb textures d'acabat duradores que proporcionen un rodament ràpid, confortable i segur.

L'acabat polit o fi és el més comú als ferms interiors de qualsevol indústria, i s'aconsegueix continuant el procés d'aplanat fins allisar-lo completament. L'acabat semipolit o semifí, és el més comú en els ferms exteriors on s'ha de millorar l'adherència, especialment en mullat gràcies a la seva aspror. S'aconsegueix deixant d'actuar després de la primera etapa d'aplanat per mantenir una capacitat antilliscant millor.

Possibilitat de millorar la resistència superficial de la capa de rodolament mitjançant l'addició de quars corindó natural o acolorit.

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

Paviments Industrials de Formigó Remolinat.

Paviments de formigó d'alta resistència per a un desenvolupament operatiu eficaç.

Els paviments de formigó constitueixen un suport imprescindible per desenvolupar-hi qualsevol activitat industrial. Disposar d‟un suport sòlid és la base perquè les activitats operacionals es produeixin sense alteracions ni interrupcions.

Els terres de formigó són elements severament exposats. Per això, disposar d'una solera de formigó ben executada amb un acabat remolinat adequat, és de vital importància per a un funcionament correcte.

Trànsit rodat, arrossegaments, impactes, abocaments, càrregues estàtiques, càrregues dinàmiques i càrregues distribuïdes són el dia a dia de lactivitat industrial.

Prestem molta atenció al correcte armat, dimensionat i remolinat dels paviments de formigó perquè disposin d'una adequada capacitat de distribució d'esforços, i les superfícies remolinades dels quals rendeixin degudament al llarg del temps. Per això apliquem tractaments superficials enduridors al formigó remolinat amb quars corindó i poliments d'alta reflectivitat amb silicats de liti.

A l'hora, durant la seva construcció, també és crucial proporcionar al paviment de formigó remolinat una bona planimetria general que confereixi un rodament ràpid, confortable i segur, així com una adequada disposició de juntes i cures per aconseguir una llarga vida en servei del paviment de formigó amb un mínim manteniment.


Sol·liciti el seu pressupost

Assessorament personalitzat sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

SOL·LICITAR PRESSUPOST


Sobre el paviment del magatzem és on executa el seu negoci, on guarda la seva valuosa mercaderia, on els empleats i els equips interactuen.

Paviment de formigó remolinat per a una nau industrial
Paviment de formigó remolinat per a una nau industrial

Característiques dels paviments de formigó remolinat

Els paviments remolinats de formigó ofereixen un terra antilliscant. La seva instal·lació correcta és crucial, ja que es tracta d'un element essencial sobre el qual es desenvoluparà tota l'activitat operacional. El paviment de formigó remolinat interior i exterior haurà d'estar correctament armat amb fibres (vegeu les «Recomanacions per a la utilització de formigó amb fibres») o amb mallades tradicionals, i dimensionat per suportar el trànsit i les càrregues actuants. És el suport bàsic per a naus industrials, fàbriques, magatzems, locals o aparcaments.

Mitjançant la màquina remolinadora es compacta la superfície del formigó, cosa que confereix al paviment una textura llisa molt resistent.

Abast dels paviments de formigó polit

 • Paviments de nova construcció.
 • Recreguts sobre paviments existents per a renovació de sòls antics deteriorats.
 • Paviments de formigó reforçats amb fibres d'acer o armats amb malles tradicionals.
 • Tractament superficial monolític per a millora de la capa rodament mitjançant addició de quars i corindó, eventualment acolorits.
 • Possibilitat de diferents acabats.
 • Grans rendiments diaris.

Llocs d'aplicació de paviments de formigó remolinat

Remolinar formigó és un procediment necessari en la pavimentació industrial per obtenir superfícies llises i ben anivellades. Les aplicacions més freqüents d'un formigó remolinat interior i exterior són:

 • Naus industrials
 • Fàbriques
 • Magatzems
 • Centres logístics i de distribució
 • Indústries ramaderes, químiques, alimentàries, metal·lúrgiques, farmacèutiques…
 • Garatges (pàrquings públics i comunitaris)
 • Hangars
 • Zones comercials
 • Cotxeres d'autobusos
 • Parcs
 • Pistes esportives
 • Cellers
 • Urbanitzacions

Acabats estètics per a paviments de formigó remolinat

Els paviments remolinats poden tenir tres classes d'acabats: Poliment fi, poliment semifí o rugós antilliscant.

A UNIFORT disposem de les següents opcions de remolinat segons l'entorn:

 • Formigó remolinat interior: Polit acabat remolinat fi convencional i poliment acabat brillant mitjançant nano silicats de liti per a un aspecte cristal·litzat o amb recobriments polimèrics de resines epoxi.
 • Formigó remolinat exterior: Poliment semifí antilliscant, rugós, raspallat i rovellat.

FAQ's sobre paviments de formigó remolinat

El remolinat és un tractament mecànic superficial realitzat sobre el formigó fresc amb una remolinadora mecànica que compacta i allisa la superfície del formigó mitjançant l'acció rotacional d'unes paletes metàl·liques que poden prendre diferents graus d'inclinació respecte a la superfície del paviment. Aquesta operació produeix un triple efecte: Enfonsa els àrids gruixuts deixant una superfície constituïda per un morter de ciment; allisa la superfície eliminant petits forats, depressions i irregularitats; i realitza una compactació del morter superficial.

El nivell d'acabat que es pot obtenir és molt variable depenent del nombre de passades i dels angles d'atac de les paletes, amb què es modifica la pressió exercida sobre la superfície. Així, es pot aconseguir des d'una superfície rugosa antilliscant, especialment indicada per a exteriors o aptada per rebre un revestiment posterior, fins a una superfície molt més fina, amb una elevada resistència al desgast i al lliscament, fàcil de netejar, i amb un nivell de terminació apte per quedar vist sense rebre cap tractament posterior.

També conegudes com a helicòpters, són màquines de rotació que permeten donar l'acabat remolinat al formigó. El model més comú està format per un únic cap de rotació amb quatre paletes. Hi ha models amb dos o tres caps de rotació amb els quals és possible aconseguir elevats rendiments. Aquestes màquines han d'estar dotades de mecanismes que permetin modificar la inclinació de les paletes i la velocitat de rotació.

El formigó remolinat, per les seves característiques i els seus múltiples avantatges davant d'altres, és l'acabat ideal emprat en pavimentació industrial. L'acabat remolinat densifica la zona superior d'una llosa de formigó augmentant-ne la duresa. D'aquesta manera, es dota el paviment d'una superfície llisa, uniforme i resistent, ideal per fer qualsevol operacionalitat rodada amb seguretat i imprescindible per a qualsevol activitat industrial actual.

Els sòls remolinats compten amb una alta i duradora resistència superficial a l'abrasió, impactes i intempèrie. A més, el baix cost d'instal·lació sumat al nul manteniment el converteixen en l'acabat més freqüent dels paviments de formigó, i especialment en pavimentació industrial.

Alguns dels avantatges més destacats del remolinat de formigó són:

 • Superfície antilliscant: Malgrat la superfície uniforme i llisa, la textura d'acabat és antilliscant.
 • Alta resistència: El formigó remolinat té bona capacitat contra impactes, abrasió per rodament vehicular pesant, abocaments d'alguns agents químics agressius i canvis tèrmics bruscos, fins i tot a intempèrie.
 • Gran capacitat de càrrega: Gràcies a l'alta resistència a la fatiga del formigó, podeu suportar elevats pesos produïts per grans càrregues, facilitant la circulació rodada de forma molt duradora.
 • Fàcil de netejar: Gràcies a la superfície uniforme, llisa i regular, és senzill dur a terme una neteja del paviment.
 • Acabat econòmic: El formigó remolinat és un acabat altament funcional a un preu assequible.
 • Costos de manteniment baixos: Generalment, els paviments de formigó gairebé no tenen manteniment. Posar especial cura i atenció al disseny eficient de les juntes allargarà la vida en servei del paviment. En aquest sentit, actualment es poden construir paviments pràcticament amb absència de juntes, com és el cas dels paviments de formigó reforçat amb fibres d'acer. Tenen un comportament molt eficient i permeten la construcció de grans panells, sent els que requereixen pràcticament un nul manteniment.
 • Aplicació fàcil i ràpida: El remolinat de formigó s'executa quan el formigó encara està fresc i comença el procés de forjat. Mitjançant un nombre variable de passades successives amb la remolinadora mecànica es va afinant progressivament l'acabat, permetent realitzar grans rendiments diaris.
 • Molt versàtil: Són tantes les bonbades que permeten una gran diversitat d'aplicacions. Es pot utilitzar com a paviment d'una nau industrial, com a paviment decoratiu d'aspecte industrial modern en locals comercials o com a terres de pistes poliesportives, entre d'altres múltiples usos.
 • Paviment molt longeu.

L'acabat remolinat del formigó suposa una terminació indispensable per a qualsevol activitat industrial o comercial. És capaç de satisfer qualsevol necessitat funcional de tipus estructural (lloses de fonamentació) o paviments no estructurals, aportant una superfície que proporcioni seguretat de vianants i rodada per tal de facilitar qualsevol operativa.

Els paviments de formigó es calculen en funció del trànsit i de les càrregues actuants, fent-ho apte per a àrees on hi hagi un gran volum de circulació de vehicles o grans zones d'emmagatzematge. Gràcies a la seva alta densitat, el paviment de formigó remolinat és capaç de suportar el pes del trànsit pesant i impactes produïts sovint en naus industrials, fàbriques i magatzems.

D'altra banda, el formigó remolinat exterior també és una opció molt recomanable. Com que és un paviment d'alta resistència, els seus materials li atorguen una gran durabilitat sostinguda en el temps, permetent que el sòl remolinat pugui suportar canvis bruscos de temperatura i tot tipus de fenòmens climatològics, convertint-lo en un dels millors paviments més duradors per excel·lència, en comparació amb solucions asfàltiques. Encara que també hi ha excepcions. En aquest sentit l'asfalt és un gran aliat per a aquelles zones que requereixin l'ús de sals fundents per la presència de neu i cicles reiterats de gel i desglaç.

Abans de res, cal preparar el terreny retirant la capa de terra vegetal, caixeig en cas necessari, refinament i compactat del terreny natural, i posterior anivellat i compactat d'una base granular amb material seleccionat. D'aquesta manera, s'obtindrà una base de suport sòlida i ferma pel nou el paviment de formigó. Un cop han estat col·locats els sistemes d'armat pertinents (mallada electrosoldada o ferralla), es procedeix a l'estès del formigó fibroreforçat la terminació del qual es remolina per donar-li uniformitat i planicitat a la superfície.

Finalment cal seguir els passos a continuació per obtenir un paviment de formigó remolinat:

 1. Estesa del formigó preparat: Un cop abocat sobre la superfície, s'estén i s'allisa de forma homogènia per a la correcta anivellació. La cota zero de l'estesa es pot aconseguir mitjançant la utilització de regles vibrants controlades per nivells làser.
 2. Eliminació de l'aire oclòs: Cal extreure l'aire atrapat a l'interior de la barreja del formigó mitjançant vibració perquè la seva densitat sigui més elevada, aportant compacitat i cohesió.
 3. Fase de forjat: Passats un nombre variable d'hores en funció de la humitat i de la temperatura ambient, el formigó inicia el procés de forjat.
 4. Allisat del formigó amb paletes: Un cop el formigó comença a endurir, i en trepitjar-lo la petjada és inferior a 5 mil·límetres, s'inicia el remolinat mecànic mitjançant l'ús de paletes. La maquinària emprada per a això es diu remolinadora o col·loquialment «helicòpter». Mentre l'aigua procedent de l'exsudació va evaporant, es fan diverses passades. Aquest allisat mecànic és el que confereix una superfície plana i anivellada.
 5. Allisat del formigó (segona fase): Les operacions anteriors s'han de repetir tantes vegades com calgui, augmentant en cadascuna la inclinació de les paletes fins a aconseguir el nivell d'acabat desitjat.
 6. Rematar les vores: Allà on no hagi pogut actuar la remolinadora, per exemple, als perímetres i obstacles (pilars) hauran de rematar-se a mà amb una plana. També es pot ajudar amb un helicòpter de petit diàmetre anomenat col·loquialment «mosquit» que ajudarà a mecanitzar l'acabat de les vores.
 7. Serrada de juntes: Les juntes de contracció es formaran entre les 24 i 48 hores posteriors al remolinat del paviment de formigó.
 8. Curat del formigó: Un cop el paviment de formigó ha estat acabat, haurà de realitzar-se un degut curat de la seva superfície per minimitzar la generació d'esquerdes i fomentar un acabat superficial perfecte. Per això, es faran servir líquids de curat o làmines de polietilè per controlar la ràpida deshidratació del propi formigó.

Remolinar formigó és una solució de pavimentació molt econòmica i atractiva, i requereix un manteniment molt baix a llarg termini. Un dels problemes més comuns d'aquest tipus de paviments quan hi ha molt de trànsit rodat amb vehicles de manipulació de mercaderies de rodes massisses, és l'aparició d'escampats als llavis de les juntes. Les juntes de contracció (o dilatació) poden reparar-se fàcilment mitjançant el tall i caixes de la zona deteriorada. Si esteu interessats en aquest servei, consulteu la nostra pàgina de reparació de juntes o contacteu amb nosaltres i us oferirem un pressupost a mida.

Col·loquialment aquests termes es fan servir de manera gairebé intercanviable. La diferència principal entre el formigó remolinat i el formigó polit, és que aquest últim es millora superficialment aplicant-li un tractament enduridor i densificador a base de silicat de liti. Per realitzar aquest poliment de la superfície del paviment, es fa servir una polidora satèl·lit multidisc amb capçals de diamant per tal d'obtenir un terra completament llis i brillant. És un acabat idoni per a zones industrials amb un elevat desgast, com ara centres logístics i de distribució, mercats, centres comercials i aparcaments subterranis entre d'altres. És un bon acabat alternatiu a un recobriment sintètic que genera menys cost de manteniment.

El formigó remolinat convencional, en canvi, ia menys que compti amb un tractament superficial enduridor amb minerals de quars corindó en tècnica sec sobre fresc, compta amb un acabat semipolit d'aspecte matisat. La seva porositat li confereix la propietat de paviment antilliscant. Excepcionalment, a força dels anys i amb activitats que comporten abrasions superficials de molt alta intensitat, ho acaben polint superficialment conferint-li un aspecte tan brillant que fins i tot pot arribar a patinar. La solució és tan fàcil i ràpida com la de realitzar una neteja profunda de la superfície amb una fregadora industrial amb pads diamantats en interiors, o un granallat mecànic en exteriors. D'aquesta manera se li retornen ràpidament les propietats antilliscants d'origen, ia un preu molt assequible sense interferir pràcticament amb l'activitat normal diària de la instal·lació.

Projectes relacionats

Veure tots els projectes

Paviment de formigó pigmentat verd a Barcelona

Construcció d'un paviment de formigó pigmentat a tota la massa de color verd, amb prèvia preparació del terreny, per a l'empresa Constraula en un passatge de la ciutat de Barcelona.


VEURE PROJECTE

Solera de formigó remolinat per a una nau industrial

Construcció d'un paviment de formigó, inclòs la preparació prèvia del terreny i la subbase granular, en una nova nau industrial per a l'empresa Julio Sainz de la Maza a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).


VEURE PROJECTE


Serveis complementaris

Veure tots els serveis

Paviments relacionats

Veure tots els paviments