Sistemes de preparació de superfícies per a paviments

En la majoria dels casos, un substrat deficient és la principal causa de defectes al paviment. Per això, comprovem des del principi el seu estat i les altres condicions de cada àrea, anticipant-nos als possibles problemes que puguin sorgir.

Abans de procedir amb la instal·lació de qualsevol sistema de paviment Unifort s'encarrega de preparar meticulosament el substrat. Això garantirà la màxima eficiència en el resultat final, no només permetent el correcte exercici de totes les característiques establertes a la solució presentada al client, sinó també assegurant una elevada durabilitat.


Per què és important la preparació de superfícies?

Tots els sistemes de paviments continus necessiten una adherència perfecta amb el suport. En ser instal·lats sobre una base ja existent o prevista, deuen estar correctament units.

La naturalesa del suport, el tipus de paviment a instal·lar i els requeriments d'ús són paràmetres que cal valorar amb cura per aconseguir que no es produeixin errors d'adhesió entre el suport i el recobriment.

La unió entre dos materials està composta per un nombre aleatori de punts de connexió mecànica efectiva, anomenats “punts d'ancoratge”. L‟adherència és proporcional al nombre d‟aquests punts d‟ancoratge per unitat d‟àrea existent. Per aquest motiu, la rugositat i la porositat (porus obert) de la superfície milloren sempre l'adherència ja que augmenten la superfície d'ancoratge i per tant els punts de connexió.


Naturalesa i característiques del suport

Hi ha una gran varietat de suports que poden actuar com a base d'aplicació:

 • Cimentosos (formigó)
 • Metàl·lics (ferro, acer inoxidable, alumini…)
 • Ceràmics (porcellànic, terratzo, hidràulic…)
 • Polimèrics (PU, EP, Polièster…)
 • Asfàltics

Aquests suports han de requerir certes característiques per ser aptes per poder ser recoberts amb un paviment industrial. Entre les més importants, es podrien destacar:

 • Resistència mecànica superficial a tracció > 1.5 N/mm2.
 • Han d'estar nets i exempts de beurades superficials, material menyspreable, olis, greixos o qualsevol altre agent contaminant, així com restes de líquid desencofrant o de curat.
 • Textura superficial de porus obert.
 • Les condicions de temperatura tant del suport com a ambiental dependran dels requeriments específics del recobriment a aplicar.


Mètodes mecànics per a la preparació de superfícies

En cada cas particular, cal determinar el tipus de tractament més adequat en funció de la naturalesa i l'estat actual del suport. Els sistemes de preparació de superfícies poden variar de feina a altra. Els més emprats són el poliment, diamantat (desbastat), granallat i fresat. L'objectiu és dotar a la superfície d'aplicació la rugositat, la neteja, la fermesa i la capacitat d'absorció necessàries per garantir l'adherència dels materials que s'instal·laran per tal d'assegurar la durabilitat dels treballs realitzats.


Polit

És un equip similar al del diamantat, encara que de menor potència i en què el plat rotatiu porta acoblats discos d'abrasiu mineral.

Consisteix a provocar l'erosió de la superfície de formigó mitjançant el fregament amb pedres, discos de vidre o altres materials d'alta duresa. Es produeix l'eliminació de les parts toves de la superfície especialment de la beurada de ciment. Les arestes dels àrids queden també llimades de manera que s'obté una superfície llisa amb poca rugositat.

No és molt recomanable per a tractaments de preparació de suports per aplicar un nou recobriment, ja que no genera una superfície amb textura de porus obert. Per això, la seva utilització està enfocada a treballs de poliment d'àrid utilitzat en els recobriments multicapa, per tal de suavitzar la textura i obtenir acabats amb el grau de rugositat desitjat.


Diamantat (desbastat)


Textura diamantat o dianovat

Textura diamantat o dianovat


Màquina rotativa a què s'acobla un o diversos discos amb segments de diamant de disting grau d'abrasió, que en contacte amb el paviment elimina beurada superficial i restes mal adherides.

La profunditat del tractament realitzat amb aquest sistema no supera els 2 mm, per la qual cosa el seu ús està orientat, principalment, a la preparació de suports per a recobriments de baix gruix.

En funció de la potència i el grau d'abrasió, el seu ús està dirigit a eliminar restes de pintures antigues o desbastar i obrir el porus de suports de formigó amb textura d'acabat polida.

Vegi com funciona el procés de diamantat amb aquesta animació d'una màquina polidora satèl·lit.


Granallat


Textura granallat

Textura granallat


Màquina que projecta per una turbina partícules d'acer (granalla) sobre la superfície del paviment. Aquest equip, connectat a una aspiradora de gran potència, treballa en circuit tancat, reciclant, per una banda, les partícules metàl·liques per tornar-les a fer servir i passant a l'aspiradora les restes de pols i ciment del paviment de formigó.

Elimina de forma uniforme beurada superficials i material menyspreable, deixant una textura de porus obert i amb un perfil de profunditat i irregularitat uniforme i en el grau requerit.

Sistema d'alt rendiment, silenciós i de baixa contaminació, molt recomanable per aplicar revestiments polimèrics sobre tot tipus de sectors.

El granallat és la solució perfecta per a la neteja i la preparació de superfícies abans de l'aplicació de revestiments, pintures, resines i rajoles.

Operari granallant un paviment


Fresat


Textura fresat o escarificat

Textura fresat o escarificat


Màquina proveïda d´un tambor giratori amb segments metàl·lics amb punta d´acer – tungstè. Aquests segments giren a gran velocitat sobre la superfície del formigó demolint la mateixa. Va acoblada a una aspiradora per evitar la contaminació per la pols i les restes del formigó.

La superfície del formigó queda amb unes marques visibles en forma d'estries paral·leles, motiu pel qual s'utilitza quan s'aplica un recobriment de gruixos > 3 mm que puguin amagar aquestes marques.

És recomanable per a suports de formigó resistents, contaminats o molt irregulars, així com quan es requereix eliminar recobriments antics o mal adherits per a treballs de reparació i/o reposició. D'altra banda, no és recomanable utilitzar-los sobre paviments de terratzo o ceràmica. Els impactes produïts durant la rotació poden produir l'aixecament de les llosetes.

Vegi com funciona el procés de fresat (escarificació) amb aquesta animació.


Efecte sobre la superfície

Cada mètode actua a una profunditat d'eliminació a diferents intensitats. Per això, cal triar el mètode de preparació del suport més adequat en cada cas per ajustar la rugositat final necessària d'acord amb el sistema de pavimentació a instal·lar.

 • Polit: 25%
 • Diamantat: 60%
 • Granallat: 75%
 • Fresat: 100%


Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario