Senyalització del paviment industrial de l'empresa

Informació sobre senyalització al paviment segons les «Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina» de la Legislació derivada de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que inclouen el Reial Decret 485/1997 i la Guia Tècnica (versió 2009) al seu Annex VII, (Cap. 3) referent a les Disposicions mínimes relatives a les Vies de circulació:

  1. Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han d'estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues d'un color ben visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el color del terra. La delimitació haurà de respectar les necessàries distàncies de seguretat entre vehicles i objectes propers, i entre vianants i vehicles.
  2. Les vies exteriors permanents que es trobin als voltants immediats de zones edificades han d'estar delimitades quan sigui necessari, llevat que disposin de barreres o que el propi tipus de paviment serveixi com a delimitació.

Les superfícies dedicades a funcions específiques, com ara emmagatzematges intermedis, zones de classificació de materials, ubicació d'equips mòbils, vies d'accés a mitjans d'extinció i vies d'evacuació, han d'anar acompanyades d'una senyalització al paviment utilitzant un codi específic de senyalització el més senzill possible, emprant preferentment bandes contínues de 10 cm d'amplada, de color blanc o groc (en funció del color del terra). La senyalització horitzontal dels centres de treball es realitzarà, sempre que sigui necessari, delimitant les àrees de treball, evitant interferències entre els llocs de treball propers i marcant els passadissos com a zones lliures d'obstacles provisionals o fixos, per això s'utilitzaran preferentment bandes contínues de 5 cm d'amplada, de color blanc o groc (en funció del color del sòl) per delimitar les zones de treball o magatzems de les vies de circulació i de 10 cm d'amplada per delimitar els passadissos per a vianants, quan aquests circulin paral·lelament a vies de circulació rodada.


DELIMITACIÓ HORITZONTAL DE ZONES

Delimitació horitzontal de zones d'un paviment industrial

Delimitació horitzontal de zones


Per evitar excessos de color, la gamma de colors utilitzats per a la senyalització al paviment serà el més reduïda possible i de cada color s'emprarà sempre la mateixa tonalitat en tota la senyalització.


Exemple:

Els emmagatzemaments intermedis i/o les zones de classificació de materials es podrien senyalitzar contornejant-los perimetralment amb bandes iguals a les utilitzades per a les vies de circulació i la zona interior pintada d'un sol color o mitjançant bandes identificatives de tal funció (preferentment de color blanc).

En cas que hi hagi zones similars a les d'aquest exemple que siguin contigües a vies de circulació de vehicles, cal tenir en compte el compliment del que exposa aquest annex VII-3.1r.

Les zones d'accés als mitjans d'extinció s'haurien de marcar a terra i les contornejen perimetralment amb bandes vermelles.

Quan al costat de les vies de circulació existissin àrees d'emmagatzematge intermedi o d'estacionament de vehicles com camions caixa, furgonetes, cisternes, carretons elevadors, etc., a més de la senyalització indicada en aquesta Guia per a aquestes àrees o elements (vegeu l'exemple anterior) ), s'hauria d'emprar la senyalització corresponent per a la regulació del trànsit, segons el codi de circulació vigent. És corrent, per al cas de circulació de camions o carretons elevadors, emprar el senyal de limitació de velocitat a 10 km/h i instal·lar ressalts avisadors sobre el paviment al llarg de la via de circulació.

Quan, per raons de seguretat a les vies interiors de circulació rodada, es vulguin delimitar zones per al pas de vianants, s'han d'utilitzar uns criteris de senyalització similars als empleats en el codi de circulació. En aquest sentit, seria adequat senyalitzar aquestes zones de pas mitjançant bandes amples, grogues o blanques (passos tipus zebra) de 10 cm d'amplada, d'igual color a l'empleat en la senyalització de les vies de circulació.


SENYALITZACIÓ AL PAVIMENT: VIES DE PAS PER A VIANANTS A LES VIES INTERIORS DE CIRCULACIÓ RODADA

Senyalització al paviment de vies de pas per a vianants a les vies interiors de circulació rodada.

Senyalització al paviment de vies de pas per a vianants a les vies interiors de circulació rodada.


Quan en àrees interiors hi hagi vies de circulació rodada i de vianants, seria convenient diferenciar les superfícies de trànsit de vianants, o com a mínim les seves vores, emprant un color diferent del de les vies de circulació de vehicles.

En pintar les bandes de senyalització a les vies de circulació rodada, es recomana utilitzar pintures preparades de manera que, davant del pas dels vehicles, presentin una adherència al ferm similar a la de la resta del paviment de les vies.

La pintura utilitzada per a la delimitació de les vies de circulació, passos de persones, etc., no ha de ser relliscosa per a les persones, ni modificar sensiblement l'adherència al paviment dels vehicles, tant amb el terra sec com amb el mullat. En general les zones pintades del paviment tindran una adherència equivalent a les del paviment base de les mateixes.

I sobretot... recordar sempre que cap tasca és tan important ni tan urgent, que no es pugui prendre el temps necessari per fer-la amb seguretat.


Bibliografia

  1. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
  2. Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. (Basada en el Real Decreto anterior)
  3. Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo (novena Directiva particular con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario