Preparar correctament el terreny per rebre un paviment de formigó imprès

QUÈ ÉS EL FORMIGÓ IMPRÉS?

El paviment de formigó imprès és un sistema amb què s'utilitzen motlles amb diferents dissenys per estampar el formigó a nivell superficial, i així, i amb l'ajuda de ciments especials pigmentats, s'imita l'aspecte d'un material natural com la pedra o la fusta.

PAVIMENTS DECORATIUS DE FORMIGÓ IMPRÉS

Un paviment de formigó imprès és un tipus de paviment al qual se li aplica un tractament superficial mitjançant el sistema d'estampar, texturar i pintar in situ el formigó fresc per imitar l'aspecte de materials naturals com la pedra o la fusta.

Discover more

QUINES SÓN LES SEVES APLICACIONS MÉS HABITUALS?

El més habitual és utilitzar el paviment de formigó imprès a exteriors. Se sol instal·lar en jardins, parcs, patis, rampes, aparcaments, perímetres de piscines, zones comunes a comunitats de veïns… La varietat de dissenys i colors és completíssima. Per ampliar la informació, podeu consultar aquesta galeria d'imatges de paviments impresos.

També és possible instal·lar un paviment de formigó imprès en vertical, fent revestiments murals imitant també materials naturals. Per ampliar la informació, podeu consultar aquesta altra galeria d'imatges de formigó imprès per a parets.

PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÉS. PREPARACIÓ DE LA BASE

Disposar d'una superfície de suport ben anivellada i compactada és un factor clau que afectarà el comportament i la durabilitat del futur paviment de formigó imprès. Disposar duna base sense cap capa de terra vegetal ni arrels superficials, i una compactació realitzada amb el grau dhumitat adequat, contribuirà a que el paviment tingui una llarga vida en servei.

Tot i que tècnicament treure un assaig de compactació Proctor per a un paviment de formigó imprès residencial per a un client particular pot ser una mica extrem, és important assegurar, almenys de forma visual, una correcta compactació del terreny.

El dimensionament del paviment també és un factor decisiu. És vital que aquest sigui el més homogeni possible. En aquest sentit, cal disposar dels pendents necessaris des de la base del terreny, per tal d'assegurar els mateixos gruixos a tota la superfície i, en especial, a les ribes.

QUINS DETALLS CONSTRUCTIUS PODEN MARCAR LA DIFERÈNCIA?

Millores perimetrals en un paviment de formigó imprès. Utilitzar una junta de poliestirè expandit en entregues i trobades com a murs o parets, ajudarà positivament a la dilatació i contracció del formigó minimitzant restriccions.

En segon lloc, utilitzar perfileria metàl·lica embeguda actuant com a encofrat perdut. Proporcionarà al paviment de formigó imprès un plus de resistència cap a la fragilitat d'un cant viu desprotegit, una vegada retirada la regla que feia d'encofrat momentani.

En tercer lloc, plantejar el grau i la disposició de pendents adequats per a la correcta evacuació d'aigües pluvials al paviment de formigó imprès.

En darrer lloc, utilitzar el motlle que aporti la textura adequada per a lespai i ús del paviment de formigó imprès. Textures més gravades, per exemple la clàssica llamborda que es posa a les rampes, sol ser més difícil de netejar i d'evacuació més lenta d'aigües contra una millor prestació antilliscant.

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario