Posada en obra del formigó en condicions climàtiques especials

Extracte de la norma EHE al seu articulat corresponent al punt: 71.5.3. Posada en obra del formigó en condicions climàtiques especials


POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ EN TEMPS FRED

La temperatura de la massa de formigó, en el moment de la seva posada en obra al motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC.

Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura dels quals sigui inferior a zero graus centígrads.

En general, se suspendrà la posada en obra del formigó sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores següents, pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads.

En els casos en què, per absoluta necessitat, la posada en obra s'executi en temps de gelades, s'adoptaran les mesures necessàries per garantir que, durant l'adormiment i el primer enduriment de formigó, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents, ni minves permanents apreciables de les característiques resistents del material. En cas que es produeixi algun tipus de dany, s'han de fer els assajos d'informació necessaris per estimar la resistència realment assolida, i s'han d'adoptar, si escau, les mesures oportunes.

L'ús d'additius acceleradors de forjat o acceleradors d'enduriment o, en general, de qualsevol producte anticongelant específic per al formigó requereix una autorització expressa, en cada cas, de la Direcció d'Obra. Mai no es poden utilitzar productes susceptibles d'atacar les armadures, especialment els que contenen ió clor.


FORMIGONAT EN TEMPS CALURÓS

Quan la posada en obra del formigó s'efectuï en temps calorós, s'han d'adoptar les mesures oportunes per evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per reduir la temperatura de la massa. Aquestes mesures s'han d'accentuar per a formigons de resistències altes.

Per això els materials constituents del formigó i els encofrats o motlles destinats a rebre'l hauran d'estar protegits de l'assolellament.

Un cop efectuada la posada en obra del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, per evitar que es desitgi.

Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, se suspendrà la posada en obra del formigó, llevat que, amb l'autorització prèvia expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario