Paviments industrials polimèrics

RECOBRIMENTS POLIMÈRICS EN PAVIMENTS INDUSTRIALS

La naturalesa i l'estat de la base sobre la qual s'aplicarà, requeriments fisicoquímics, ús al qual estarà destinat, condicions de seguretat i higiene, aparença estètica… Hi ha multitud de factors a considerar quan es dissenya, s'especifica o s'instal·la un recobriment polimèric que anirà destinat en fer-se servir com a paviment industrial. A causa de les múltiples variants a considerar per a l'elecció del paviment més adequat, i d'acord amb les sol·licitacions a què estarà sotmès, es descriuen a continuació, en funció del sistema d'aplicació i característiques de l'acabat, els tipus de recobriments més utilitzats en aquest sector.


TIPUS DE RECOBRIMENTS POLIMÈRICS

PINTURES

Recobriments acolorits de baix gruix (0,2 a 1,0 mm), per la qual cosa no modifiquen substancialment la textura del suport sobre el qual s'apliquen, encara que si milloren la resistència al trànsit lleuger, l'aparença i la facilitat de neteja.

S'aplica amb corró o equip de projecció tipus airless, realitzat en un mínim de 2 capes. Poden obtenir acabats antilliscants si s'incorpora un àrid de quars o una microesfera de vidre entre les capes.

Marcatge de línies que es realitzen en paviments polimèrics

AUTOANIVELLANTS

Recobriments acolorits de 3 a 5 mm. d'espessor amb textura d'acabat llis. És recomanable per a àrees amb alts requeriments de descontaminació, fàcil manteniment i neteja.

Sobre una sola capa amb plana o rasclet dentat amb el suport prèviament imprimat i segellat. Es pot obtenir un acabat de color uniforme o tipus mosaic empolvorant xips acolorits.


Autoanivellant epoxi

MULTICAPES

Recobriments acolorits de 2 a 5 mm. de gruix. Textura d'acabat rugosa al grau que es requereixi. Recomanable per a àrees on es produeixen de forma habitual vessaments de greix, oli o tasques de neteja amb aigua abundant.

Aplicació mitjançant sistema multicapa amb empolvorament d'àrids de quars entre les diferents capes. Es poden obtenir acabats de color uniforme (multicapa monocolor), utilitzant resines acolorides i àrids de quars natural o es poden obtenir acabats de tipus mosaic, utilitzant resina transparent i àrids de quars acolorits (multicapa quars color).Paviment multicapa monocolor vermell

MORTERS

Recobriments acolorits de 5 a 8 mm. de gruix. La textura final és dacabat llis. Són recomanables per a àrees amb requeriments de resistència mecànica.

Prèvia imprimació i segellat del suport, es barreja en les proporcions adequades, la resina amb àrid de quars, procedint a estendre aquest morter amb plana i realitzant l'acabat de forma manual o amb una màquina remolinadora adequada. Posteriorment, cal aplicar una capa de segellat amb resina.

Es poden obtenir acabats de color uniforme amb l'ús de resines acolorides i d'àrids de quars natural o es poden obtenir acabats de tipus mosaic, utilitzant resina transparent i àrids acolorits.Solució Monile® per a la indústria càrnia

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario