Malles Electrosoldades Qualitat B500T Norma UNE 36092:96 EN 10080:2006

La malla electrosoldada és un producte format per dos sistemes de barres o filferros d'acer, un longitudinal i un altre transversal, que es creuen entre si perperdicularment (en forma ortogonal) i els punts de contacte o interseccions dels quals estan units, mitjançant soldadures elèctriques per resistència en un procés de producció en sèrie.

S'utilitzen per armar elements estructurals de formigó, tant en edificació com en obra civil i elements prefabricats. L'ús de malles electrosoldades està generalitzat en la construcció per la senzillesa i la rapidesa de col·locació per personal no especialitzat. A més, com que es tracta d'un producte fabricat industrialment, aporta avantatges tècnics, econòmics i de garantia de qualitat.

Les malles electrosoldades es fabriquen amb filferros trefilats de qualitat B 500 T, segons les norma UNE-36092:2014 i UNE-EN-10080, adaptada a la instrucció EHE-080 i compleixen les condicions d'adherència especificades a la UNE-36099.

Els diàmetres dels acers emprats són: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 mm.

Retícula Diàmetre (mm) Peso malla (Kg) Peso/m2 (Kg/m2) Área acero (mm2/m2)
15x15 Ø5 24,7 1,87 235,9
15x15 Ø6 35,5 2,69 339,3
15x15 Ø8 63,1 4,78 603,2
15x15 Ø10 98,6 7,47 942,5
15x15 Ø12 142,1 10,76 1.357,2
20x20 Ø5 18,5 1,40 196,6
20x20 Ø6 26,6 2,02 282,7
20x20 Ø8 47,4 3,59 502,7
20x20 Ø10 74,0 5,60 785,4
20x20 Ø12 106,5 8,07 1.131,0
20x30 Ø5 15,1 1,14 157,3
20x30 Ø6 21,8 1,65 226,2
20x30 Ø8 38,7 2,93 402,1
20x30 Ø10 60,4 4,58 628,3
20x30 Ø12 87,0 6,59 904,8

AVANTATGES DE LA MALLA ELECTROSOLDADA

  • Més temps d'instal·lació del material.
  • Major rapidesa en lexecució de les obres.
  • Màxima qualitat a l'obra. Les seves unions asseguren el posicionament exacte de les barres, disminuint la quantitat de controls.
  • S'usen en tot tipus d'estructura plana i no plana mitjançant el doblegat en senzilles màquines dobladores.
  • Adherència efectiva al formigó per les unions sòlides.

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario