Macrofibra polimèrica estructural

L'ús de fibres polimèriques no és res de nou dins el camp dels formigons. Es coneix al nostre país des de fa anys l'ús de fibres curtes, orientades de forma aleatòria dins la massa del formigó, les quals controlen la fissuració plàstica. Això no obstant, aquest tipus de microfibres un cop el formigó està endurit, deixen de tenir un paper rellevant i pràcticament no intervenen com a reforç del formigó endurit.

Conegut aquest problema, s'han dissenyat un nou tipus de macrofibra de material sintètic, barreja de poliolefines (polipropilè i polietilè), d'elevada resistència i alt mòdul elàstic que es distribueix a la matriu del formigó, com a reforç estructural, proporcionant ductilitat i resistència a la fatiga ia l'impacte que influeix positivament en el comportament estructural del formigó, un cop endurit. Alguns dels defectes que presenta el formigó tradicional (fissuració, fragilitat, escassa ductilitat, comportament davant del foc, etc) poden reduir-se de forma notable incorporant aquestes fibres polimèriques estructurals, que afegides al formigó, es dispersen a la massa donant un material més uniforme i homogeni, provocant un important reforç de la matriu del formigó. L'efectivitat i l'acció d'aquest reforç, així com la transmissió de tensions, depenen molt del tipus de fibra emprada i de les seves característiques físico-mecàniques.


Macrofibra polimèrica estructural Grace STRUX® 90/40
Mostra de formigó amb macrofibra polimèrica estructural

Com que és àmpliament conegut el formigó presenta una sèrie d'avantatges com són:

 • Treballa excel·lentment a compressió.
 • Element durador
 • Bastant estable
 • Material no deformable

Però també presenta una sèrie de deficiències, com són:

 • Problemes a tracció.
 • Problemes a flexió.
 • Problemes a impactes
 • Comportament davant del foc.

Per millorar els problemes a flexotracció ia impactes, de manera tradicional s'han incorporat al formigó les malles electrosoldades i/o les fibres metàl·liques, proporcionant trencaments menys fràgils i un augment en la tenacitat del formigó.


El formigó reforçat amb macro-fibres polimèriques presenten similars càrregues de fissuració i similars comportaments post-fisuració emprant dosificacions molt més reduïdes.


Les fibres milloren respecte al formigó sense fibres lleugerament a primera fissura així com una excel·lent millora post-fissuració.

Reiterant el que hem dit anteriorment, encara que l'efectivitat i l'acció d'aquest reforç, així com la transmissió de tensions depenen molt del tipus de fibra emprada i de les seves característiques fisicomecàniques, una dosificació de 4,5 kg/m3 de macrofibres polimèriques estructurals pot arribar a equivaler a 27 kg/m3 de fibres metàl·liques extrems conformats, o el que és el mateix, a 39 kg/m3 de fibres metàl·liques corrugades.

Avantatges de les macrofibres

 • Milloren la capacitat de càrrega davant del formigó sense reforç.
 • Formigons de resistència a primera fissura similar als formigons amb fibres metàl·liques.
 • Donen un comportament post-fisuració similar que les fibres metàl·liques.
 • Són una alternativa totalment vàlida als reforços metàl·lics.
 • Milloren el comportament del formigó davant del foc.
 • Estalvi econòmic davant de l'ús de fibres metàl·liques i/o mallat.
 • Reducció dels temps dexecució i de mà dobra.
 • Menor desgast de les màquines.
 • Formigons amb millor armat tridimensional, cosa que implica formigons amb un major control de la fissuració, proporcionant formigons més durables i impermeables.
 • En el cas de formigons projectats es disminueix el rebot i el rebuig. Millor adherència.
 • No atacables per àlcalis i àcids, no presenten problemes de corrosió, etc.


Macrofibra polimèrica estructural Grace STRUX 90/40
Macrofibra polimèrica estructural Grace STRUX 90/40

Aplicacions

 • Paviments industrials, comercials, residencials, etc.
 • Formigons projectats per a túnels, desmunts, etc.
 • Lloses, Murs
 • Prefabricats de formigó (dovelles, canonades, panells, travesses, etc)
 • Formigons de revestiment per incrementar la seva durabilitat, resistència passiva davant del foc, resistència davant de vibracions i explosions.


Macrofibra polimèrica estructural Grace STRUX 90/40
Macrofibra polimèrica estructural Grace STRUX 90/40

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario