Les 8 raons per les quals un sòl epoxi pot fallar

Beneficis d'un paviment epoxi

Els revestiments epoxi són materials fantàstics que permeten crear grans superfícies totalment contínues, sense la necessitat de projectar-hi juntes. Aquest tipus de paviments constitueixen una protecció superficial ideal per a múltiples camps d'aplicació, ja siguin locals comercials, pàrquings o àrees industrials que exigeixin un alt exercici.

Els paviments de resina aporten grans avantatges i millores davant d'un suport de base cimentosa tradicional. Incrementen en gran mesura les seves prestacions mecàniques, químiques i estètiques davant d'un divers ventall de sol·licitacions a què poden estar exposats.


Problemàtica a la instal·lació d'un sòl epoxi

Hi ha multitud de factors que poden crear afectacions en el moment de la instal·lació dun paviment continu de resines epoxi. A diferència d'altres sectors, la fabricació dels quals dels seus productes poden estar sotmesos a entorns totalment controlats a nivell ambiental, d'humitat, de temperatura i fins i tot de tots aquells elements que hi poguessin tenir afectacions, la instal·lació de paviments de resina constitueix un procés complex , manual, amb multitud de variables a l'equació que poden interferir químicament amb els materials emprats que sovint escapen del complet control de l'instal·lador. Per aquesta raó, realitzar una bona elecció d'un instal·lador qualificat i amb àmplia experiència en aquest camp és crucial, amb prou criteri, coneixements i experiència per fer una correcta detecció i posada en obra per tal de mantenir i garantir en tot moment un alt nivell de qualitat.


Som experts instal·ladors de paviments epoxi

Com a professionals en aquest camp, sabem que lamentablement no tots els sòls són bons candidats per a una paviment epoxi, i ens trobem diàriament amb tota mena de situacions. Bé siguin entorns d'aplicació poc favorables, suports poc competents o molt contaminats, temps d'instal·lació extremadament acotats que a més exigeixen una ràpida posada en servei i a ple rendiment, cosa que requereix l'ús continu de solucions ad-hoc.


LES 8 RAONS PER LES QUALS UN SÒL EPOXI POT FALLAR

Una mala preparació de la superfície del suport

Abans d'aplicar la capa d'imprimació cal fer els sistemes de preparació de la superfície adequats per aconseguir una penetració alta del pont d'unió i així obtenir un bon ancoratge capaç de fixar el nou paviment amb el terra existent. És indispensable per obrir porus i netejar el suport per aconseguir una vinculació correcta. La superfície ha d'estar sempre neta, seca i lliure de pols, oli, greixos o qualsevol altre contaminant.

Sòl epoxi autoanivellant escrostonat per una mala preparació del suport de formigó
Sistema autoanivellant epoxi escrostonat del formigó per una mala preparació del suport de formigó.

2. Humitat

Els sistemes epoxi en base solvent no s'uneixen correctament a suports humits o mullats. És important assegurar-se que la superfície estigui completament seca i que no hi hagi humitat ascendent o residual del propi suport. Els mètodes de detecció actuals es fan mitjançant l'ús d'equips de mesura, encara que menys freqüent, també s'utilitzen membranes impermeables com a prova de detecció d'humitat en diversos punts aleatoris de la instal·lació.

Tot i això, no totes les humitats es manifesten de forma permanent pel fet que hi ha diferents tipus d'humitat. Les humitats poden ser lorigen de greus problemes, amb manifestacions intermitents, causant pèrdua de solidesa en el suport així com grans pressions ascendents per capil·laritat arribant a causar el despreniment de revestiments polimèrics.

Aquest tipus de problemes són produïts per diversos motius, la gravetat dels desperfectes dels quals depèn de diversos factors, ja siguin en zones puntuals pel trencament d'instal·lacions conductores d'aigües sota el paviment, o principalment per l'acumulació filtracions d'aigua continguda al subsòl. Normalment, és el nivell freàtic de la zona el que genera la saturació del terreny per aigua de pluja que no té com a evacuar, però si a més d'aquest paràmetre afegim èpoques molt plujoses la situació sol agreujar-se, i amb més celeritat si la pujada de l'aigua porta amb si molts minerals del sòl. Per aquest motiu, un bon consell per prevenir patologies causades per humitats és disposar d'una bona aïllació entre el terreny i el suport que actuï com a barrera de vapor antihumitat.

Ampollat per humitat en paviment epoxi
Ampollat per humitat en paviment epoxi

3. Un substrat feble

Aquest és un problema comú causat per un paviment de poca qualitat per motius diversos; paviments esgotats que ja pràcticament han complert amb la seva comesa (superant en gran mesura amb els cicles de càrrega pels quals van ser dissenyats), un baix contingut de ciment o un excés d'aigua a la barreja. Aquest últim redueix la resistència característica del formigó provocant un desequilibri en la relació aigua-ciment, cosa que resulta que el paviment epoxi és més fort que el substrat i la seva pròpia tracció tira de si mateix cap amunt provocant el seu despreniment i fins i tot amb part del suport adherit a ell.

Fallada epoxi per substrat feble
Fallada epoxi per substrat feble

4. No utilitzar imprimació o utilitzar una imprimació incorrecta

Just després de realitzar la preparació del substrat sempre s'ha d'aplicar la imprimació adequada i respectar el temps d'assecatge per assegurar una vinculació correcta amb el sistema epoxi. En aquest sentit, un cop asseca la imprimació no s'ha de demorar la instal·lació del paviment. En aquest cas cal fer un poliment superficial previ a l'aplicació de sistema per assegurar una bona unió. Revestir un suport ceràmic requereix una imprimació ceràmica. El mateix passa si el suport és formigó, o si el suport és un metall. A cada suport li correspon la imprimació.

Sòl epoxi sense imprimació
Paviment epoxi sense imprimació

5. Superfície incompatible

És bàsic assegurar-se que la superfície és compatible amb paviments epoxi, tant des del punt de vista de l'adhesió com de la resistència a la tracció.

Per exemple, no és recomanable l'aplicació d'un revestiment epoxi directament sobre una superfície de metacrilat de metil sense un sorrenc complet intermedi, o no s'han de fer servir materials epoxi rígids sobre substrats de fusta estàndard. La fusta natural és molt més flexible que l'epoxi i farà que el revestiment es pugui esquerdar perquè l'epoxi no té l'expansió de la fusta. En aquest cas concret és preferible emprar panells de DM hidròfug que sí que poden ser revestits amb materials epoxi, ia ser possible amb materials amb un mòdul elàstic més alt, com és el cas dels poliuretans.

6. Sòls contaminats

Aquests problemes són més habituals en la remodelació d'instal·lacions que necessiten reacondicionar els paviments antics. Sobre aquests suports ja es van desenvolupar anteriorment activitats industrials que amb el temps han anat absorbint contaminants per capil·laritat com olis, greixos o altres residus que puguin provocar un mal ancoratge del paviment en aquestes zones concretes i fins i tot que s'hi desprengui el recobriment. Per aquesta raó, si la contaminació és superficial hi ha mètodes de descontaminació efectius com l'ús de productes químics descontaminants o preparacions del suport més intensives, entre d'altres. Però si el grau de contaminació és molt elevat, realment les opcions es redueixen dràsticament.

Lamentablement encara hi ha poca consciència en les indústries que graus de contaminació elevats poden dificultar enormement la futura instal·lació de sistemes de pavimentació polimèrics, i un cop el suport es contamina en profunditat és extremadament difícil descontaminar-lo i fins i tot en nombroses ocasions simplement no és possible. Per sort, en aquest sentit durant aquests darrers anys hi ha hagut un important canvi de mentalitat a les indústries, i la tendència denota una priorització d'entorns de treball nets i segurs que ajudin al foment de la productivitat, sense oblidar un ferm compromís amb la sostenibilitat i la cura i respecte del medi ambient.

D'altra banda, la contaminació no només afecta el substrat. A l'argot d'instal·ladors professionals de paviments no només anomenem 'contaminació' elements que ascendeixin del suport al revestiment, i fins i tot aquests no han de ser necessàriament contaminants al medi ambient. En realitat ens referim a qualsevol element que tingui la capacitat de crear qualsevol afectació als materials que emprem per fer el paviment, i especialment, durant la seva posada en obra i assecat. Sovint existeixen contaminants que formen part dels inputs de la cadena de producció del client, com per exemple materials volàtils que es trobin en suspensió a l'ambient i poden produir alteracions (més apreciables quan més llises són les textures d'acabat), encara que a aquest sentit, en general, solen ser lleus defectes simplement estètics, en cap cas a nivells funcionals.

Paviment epoxi contaminat
Contaminació

7. Barreges de resina defectuoses

Curats inadequats, enganxositat perllongada o estat d'assecatge al tacte o “taking” molt de temps després que el material hagués d'haver assecat. Això pot ser degut a la utilització de barreges amb components en proporcions incorrectes o en temps de barreja insuficients. En aquest sentit, sempre cal seguir estrictament les indicacions del fabricant per obtenir un bon resultat amb cada mescla i aconseguir que siguin homogènies durant tota l'aplicació. Això permet poder controlar perfectament els temps d'assecat entre capes per tal de reduir la possibilitat que es produeixin problemes.


8. L'ús del paviment abans que hagi curat químicament

Encara que actualment hi ha materials que permeten accelerar els temps d'assecat, l'habitual és que per necessitats de la pròpia instal·lació la seva posada en servei no pugui ser demorada més d'un dia o dos com a màxim un cop acabat el paviment.

Quan la necessitat és imperiosa i el paviment recent instal·lat ha de prestar servei de manera imminent i sigui inevitable no poder respectar el temps d'assecat complet, no hi ha res més a dir, però és sempre recomanable, en aquells casos en què sigui possible, respectar un temps d'assecat més gran.

Sol obviar-se que els revestiments epoxi convencionals triguen 7 dies a curar químicament, i fins i tot a assolir l'adhesió completa a la superfície. Això tampoc significa que ni tan sols es pugui caminar sobre aquest després de diversos dies. Significa que en la mesura que sigui possible es posposin uns dies més el contacte amb aigua, les neteges molt intensives o l'ús de maquinària pesada fins que paviment epoxi hagi curat químicament de forma completa.

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario