Fibra de vidre per evitar la fissuració en formigons i morters

Fils tallats de fibra de vidre àlcali-resistent per al control i prevenció de la fissuració del formigó.

Els sòls industrials han de suportar esforços adequadament durant tota la vida útil. Estan subjectes constantment a tensions i condicions que poden provocar fissures al llarg de la vida en servei. El principal problema és la fissuració del formigó, deguda a grans càrregues dinàmiques i estàtiques, esforços deguts a impactes ia la fatiga per flexió. En aquestes superfícies, les fissures causades per retracció plàstica1 no només incidiran en l'aspecte visual dels sòls, sinó que també podrien arribar a reduir-ne la vida útil.

Les fibres de vidre han estat dissenyades per minimitzar aquest problema. Els seus fils tallats milloren la resistència a la fissuració de morters i formigons i s'utilitzen principalment per reforçar acabats de terres de formigó.


Anti-Crak®, CemFil®
Anti-Crak®, CemFil®

Prestacions generals de la fibra de vidre

Les fibres de vidre es poden utilitzar sense alterar la treballabilitat del formigó ni afectar-ne el rendiment, ja que no cal afegir aigua, ni tampoc requereixen un treball extra de polit perquè les fibres són invisibles a la superfície.

 • Gran reducció de la fissuració.
 • Dispersió ràpida i uniforme.
 • Pràcticament invisible a la superfície.
 • Acabat uniforme, sense necessitat de poliment i sense fibres visibles per cremar.
 • Excel·lent compatibilitat amb la matriu de formigó.
 • Excel·lent treballabilitat fins i tot a altes dosificacions.
 • Augment de la vida en servei del formigó.
 • Major durabilitat del formigó a llarg termini.
 • Menys oclusió d'aire.
 • Les fibres no suren ni s'enfonsen.
 • Resistència a l'abrasió.


Beneficis

 • Prevé i controla la fissuració en morters i formigons (fissuració per retracció plàstica, fissuració a l'assecatge i fissuració tèrmica).
 • Millora la durabilitat de les obres de formigó i morter
 • Millora les propietats mecàniques del formigó endurit
 • Dispersió ràpida i uniforme durant la barreja
 • No perjudica el bombament del formigó
 • Admet dosis elevades sense que es vegi afectada la treballabilitat
 • No necessita més aigua
 • Resistent a la corrosió
 • Fàcils de manejar

Utilització / Dosificació


Les fibres es poden introduir a la planta central de barreja o directament al camió formigonera a peu d'obra. La dosificació que cal utilitzar depèn de la formulació del formigó o del morter i dels nivells de rendiment desitjats. Per a morters i formigons, les dosificacions usuals són:

 • Per antifissuració durant la retracció plàstica, de 0,3 a 0,6 kg/m3
 • Per substituir el reforç de mallat fi d'acer (macrofibres), de 0,9 a 1,5 kg/m3
Abocament de formigó amb fibra de vidre

1. Fissuració causada per retracció plàstica: Aparició de petites fissures capil·lars a nivell superficial (no estructurals) formant quadrícules en forma de «pell de cocodril» causada per la reducció de volum que experimenta el formigó en estat plàstic en perdre part de l'aigua i l'aire que conté. Es produeix una diferència de gradient d'humitat entre la superfície de la massa i el nucli central, cosa que produeix tensions verticals que acaben fissurant la superfície.

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario