Escollir correctament la textura d'acabat superficial del paviment

Als entorns de processament, especialment en humit, el perfil correcte de la superfície és essencial per proporcionar un ambient segur i eficient de treball. Els paviments industrials ofereixen una àmplia gamma de perfils de superfícies. Des de sistemes llisos fins a paviments amb una textura altament definida.

Freqüentment, les zones de processament en humit tenen els pendents necessaris perquè els abocaments d'aigua i líquids flueixin cap al drenatge. Les soleres sense sistemes de drenatge, de vegades, tenen la necessitat de forts pendents que requereixen una textura superficial definida per ser segures. Quan, per exemple, el personal està empenyent carros i prestatges sobre un paviment amb pendents complicats, la necessitat de tractar de prevenir que la càrrega rodi costa avall pot augmentar la probabilitat de lesions per sobreesforços, així com relliscades, ensopegades i caigudes. En general, els terres més plans són més segurs.


Paviment industrial Ucrete® amb textura resistent al lliscament
Resistència al lliscament paviment industrial Ucrete®

RELLISCADES, TOPADES I CAIGUDES

Reduir al mínim les relliscades, ensopegades i caigudes requereix un enfocament integral. Es necessiten solucions de disseny o un canvi en les pràctiques i els procediments de treball, així com tenir en compte l'efecte de la neteja i el calçat. Per això, cal un compromís entre la facilitat de neteja i la resistència al lliscament.
Els paviments més llisos o menys texturitzats poden requerir una neteja més freqüent, mentre que els més rugosos necessiten una neteja més agressiva.

Gràfic de la resistència als lliscaments en balanç amb el calçat i la neteja

TEXTURA LLISA O RUGOSA?

L'elecció de paviments llisos o amb textura a les àrees de processament no sempre és clara. Per exemple, les dues situacions següents poden ser correctes: «Tinc vessaments ocasionals en aquesta zona, per tant necessito una superfície llisa per poder netejar el vessament de forma ràpida i senzilla». «Si el vessament és massa freqüent, pot ser poc pràctic netejar-lo immediatament, i per això un paviment llis podria ser relliscós». Si el vessament és perillós, pot ser un requisit imprescindible retirar-lo immediatament i el risc de lliscament no es presenta.


NETEJA PLANIFICADA

S'ha de disposar d'un protocol de neteja correcte que detalli per a cada zona el tipus i la freqüència de neteja requerit. La neteja dels paviments ha de tenir en compte el tipus de maquinària o equip a utilitzar, per tal que els residus de la neteja s'eliminin ràpidament i no es deixin evaporar o assecar a terra.REQUERIMENTS NORMATIUS

El concepte de Resbaladicitat o resistència al lliscament va ser introduït al CTE (Codi Tècnic de l'Edificació) a partir de l'any 2006, al DBSU actual DB-SUA (Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat).

Aquest terme forma part de l'exigència bàsica SUA-1 Seguretat davant del risc de caigudes i regula el nivell de Resbaladicitat acceptable dels sòls en diversos àmbits aplicables.

Per això s'utilitza el Rd, valor de Resistència al Lliscament, calculat segons assaig normalitzat. La inclusió de la Resbaladicitat al CTE es va produir amb l'objectiu d'evitar que l'espai pogués suposar un risc per a l'usuari arran de les estadístiques negatives sobre lesions en caigudes per relliscades.

Per a més informació, podeu consultar la classificació dels sòls segons la seva relliscosa.


SOLUCIONS A MIDA

No totes les zones necessitaran el mateix grau de resistència al lliscament. Els diferents sistemes industrials tenen una àmplia gamma de textures superficials (àrids de granulometria controlada, microesferes, càrregues antislip…) per permetre que el paviment s'adapti a cada zona a les seves necessitats.


CLASSIFICACIÓ DE SISTEMES SEGONS ELS SEUS POSSIBLES TEXTURES D'ACABAT:

 
Sistema Acabat llis Acabat rugós
Autoanivellant
Multicapa
Pintura
Morter de poliuretà-ciment
Mortero acrílico Monile®
Slurry

Per als sistemes que inclouen ciment en la seva composició, com per exemple els híbrids de poliuretà-ciment, a igualtat de textura superficial en comparació amb un de polimèric tradicional, solen ser més antilliscants. Aquest avantatge fa que a menys textura d'acabat, són igual d'antilliscants i la neteja és molt més fàcil.

D'altra banda, l'abrasió produeix desgast per fricció, i amb el temps les textures es van allisant. Per això recomanem sempre una mica més de textura inicial perquè es mantingui i perduri més temps. A més, afinar un paviment per disminuir i ajustar la seva textura superficial és relativament fàcil i econòmic que aportar-li nova, que sol implicar un reprocessat des de les capes intermèdies per tornar a aportar-li càrregues.

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario