Barreres de vapor sota les lloses de formigó

Què són les barreres de vapor?

Les barreres de vapor són films de material termoplàstic, fabricats per extrusió en làmines fines habitualment de color negre, blanc o transparent. Són materials que es fan servir per minimitzar la transmissió d'aigua des del terra portant a través de la llosa de formigó. Les làmines de polietilè són elements comunament utilitzats com a impermeabilitzant en soleres de formigó (naus, habitatges, edificis civils…)


Per què es fan servir les barreres de vapor?

La barrera de vapor solen estar prescrites amb freqüència en projectes de construcció de paviments de formigó, especialment en sota soleres interiors de naus industrials i fins i tot com a protecció per al curat del formigó. El seu ús redueix la fricció entre la base i la llosa de formigó.

La seva col·locació ajuda a obtenir una protecció correcta contra la humitat, element totalment indesitjable quan el paviment ha d'anar protegit amb revestiments continus de resines.


Gruixos de les làmines de polietilè

Es recomana en gruixos mínims de 0,25 mm per reduir la transmissió de vapor i per a més durabilitat durant i després de la seva instal·lació.

Les làmines de polietilè disposen de diferents gruixos (galga1). Galga-200, Galga-400, Galga-600, Galga-1000…


En quins casos es recomanen les barreres de vapor?

Les condicions següents justifiquen l'ús de barreres de vapor sota soleres de formigó:

  1. Un nivell freàtic permanent o estacionalment elevat, caiguda permanent d‟aigua de pluja od‟un altre tipus que doni com a resultat nivells d‟aigua per sobre del nivell de la llosa existent. A causa de la pressió hidrostàtica es pot conduir humitat ascendent a través de la capil·laritat de llosa de formigó.
  2. Una subbase de gra fi pugui permetre que la humitat pugi fins a la base de la llosa per flux capil·lar.
  3. Un gradient de pressió de vapor, on hi hagi una concentració més elevada de vapor d'aigua (una humitat relativa més elevada) en una sub-base càlida provocarà que el vapor d'aigua pugi a través del formigó a la superfície de la llosa on l'aire és fred, sec i amb menys humitat relativa.

Generalment es recomana sempre l'ús de làmines de polietilè en interiors, per la facilitat d'instal·lació i pel cost reduït en balanç amb els beneficis que aporta.


Galga: La galga és una unitat de longitud utilitzada per mesurar el gruix (espessor) de materials molt prims o extremadament fins. La galga es defineix com el gruix d‟un objecte expressat en micres multiplicat per 4. Així, per exemple, una làmina de polietilè que tingui 25 micres (0,025 mm) de gruix serà de 100 galgues. La galga equival a una cambra de micra.


Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.Identificarse dejar un comentario