Afectación de la seguridad en caso de incendio en los pavimentos

Al Codi Tècnic de l'Edificació s'especifica l'afectació de la seguretat en cas d'incendi als paviments:

DB-SI. I – Propagació interior. En general i sempre que no tinguin una funció estructural, s'exigirà una reacció al foc determinada com es veu a la taula següent:

Classes de reacció al foc dels elements constructius

Situació de l'element Revestiment de terres
Zonas ocupables. EFL
Passadissos i escales protegits. CFL-s1
Aparcaments i recintes de risc especial. BFL-s1
Espais ocults no estancs tals com patinets, falsos sostres i terres elevats (excepte els existents dins dels habitatges) etc. o que sent estancs, continguin instal·lacions susceptibles d'iniciar o propagar un incendi. BFL-s2

La reacció al foc és el concepte que identifica la capacitat d‟un material d‟afavorir l‟inici d‟un foc i el seu desenvolupament. S'utilitzen els paràmetres següents per avaluar la reacció al foc:

La classificació que solen tenir tant els paviments laminats com les tarimes flotants és la Cfl-S1 i els paviments de pvc és la Bfl-S1.

Paràmetres primaris – (Primer grup de sigles) observats directament en el procés de combustió

 • Combustibilitat: capacitat del material de mantenir o no un procés de combustió.
 • Poder calorífic (o calor de combustió): quantitat denergia calorífica que el material allibera en combustió completa.
 • Inflamabilitat: facilitat que té un combustible per emetre gasos que cremen.


Paràmetres secundaris – (Segon grup de sigles) fenòmens que s'observen posteriorment al procés de combustió

 • Emissió de fums: relacionat amb l'opacitat o la capacitat d'impedir la visió
 • Caiguda de partícules inflamades: pel risc de propagació que suposa. (No s'aplica a paviments).
 • Toxicitat dels gasos: fenomen molt perillós per al qual no hi ha mètodes raonablement acceptables.
 • Contribució al foc. (Combustibilitat, Poder calorífic i Inflamabilitat) Es reflecteix al primer grup de sigles:
  • Afl – No combustible. Sense contribució al foc.
  • Bfl – Combustible. Molt baixa contribució al foc.
  • Cfl – Combustible. Contribució limitada al foc.
  • Dfl – Combustible. Contribució mitjana al foc.
  • Efl – Combustible. Contribució alta al foc.
  • Ffl – Sense classificar. Sense comportament determinat.
 • Producció de fums. Es reflecteix al segon grup de sigles:
  • S1 – Producció baixa de fums.
  • S2 – Producció mitjana de fums.

Font: Codi tècnic de l'edificació, document bàsic SI (seguretat en cas d'incendi als paviments).

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario